Your request is Chapter 49:2-6 in Sinhala Quran Translation
49 : 3
නියත වශයෙන් රසූල්වරයා අබියස තම කට හඬ පහත් කරන්නෝ ඔහුවුමය තම සිත්හි බියබැතිමත් භාවය සඳහා අල්ලාහ් පිරික්සූ අය වන්නේය. ඔවුනට සමාවද විශාල ආනිසංසද ඇත.
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ ۚ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
Surely those who lower their voices before Allah´s Messenger are they whose hearts Allah has proved for guarding (against evil); they shall have forgiveness and a great reward.
நிச்சயமாக, எவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய தூதரின் முன்பு, தங்களுடைய சப்தங்களைத் தாழ்த்திக் கொள்கிறார்களோ அ(த்தகைய)வர்களின் இதயங்களை அல்லாஹ் பயபக்திக்காகச் சோதனை செய்கிறான் - அவர்களுக்கு மன்னிப்பும், மகத்தான் கூலியும் உண்டு.
49 : 4
(නබි මුහම්මද්, නුඹේ) නවාතැන්වලින් බැහැරව සිට නුඹ අමතන වැඩි දෙනෙකුට නියත වශයෙන්ම බුද්ධියක් නැත.
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
"(As for) those who call out to you from behind the private chambers, surely most of them do not understand."
(நபியே!) நிச்சயமாக, எவர்கள் (உம்) அறைகளுக்கு வெளியே இருந்து உம்மை இரைந்து அழைக்கிறார்களோ, அவர்களில் பெரும்பாலோர் விளங்கிக் கொள்ளாதவர்களே!
49 : 5
නුඹ එළි බැස ඔවුන් වෙත යන තෙක් ඔවුන් ඉවසා සිටියා නම් එය ඔවුනට වඩාත් යහපත්ය. අල්ලාහ් සර්ව ක්ෂමා ශීලිය. අසමසම කරුණාන්විතය.
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
"And if they wait patiently until you come out to them, it would certainly be better for them, and Allah is Forgiving, Merciful."
நீர் அவர்களிடம் வெளிப்பட்டு வரும் வரையில், அவர்கள் பொறுத்திருந்தார்களானால், அது அவர்களுக்கு நலமாக இருக்கும்; (எனினும்) அல்லாஹ் மிக மன்னப்பவன்; மிக்க கிருபையுடையவன்.
49 : 6
විශ්වාසවන්තයිනි, දුෂ්ඨයකු නුඹලා වෙත කිසියම් ආරංචියක් ගෙනෙන්නේ නම් නුඹලා ඒ ගැන සුපරික්ෂාකාරීවසොයා බලනු. (මන්ද) නුඹලා නොදැනුවත්වම කිසියම් ජනතාවකට හිංසාවක් කර, නුඹලා කළ දෑ ගැන පසුව සිත් වේදනාවන්නට පුළුවන.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
"O you who believe! if an evil-doer comes to you with a report, look carefully into it, lest you harm a people in ignorance, then be sorry for what you have done."
முஃமின்களே! ஃபாஸிக் (தீயவன்) எவனும் உங்களிடம் ஒரு செய்தியைக் கொண்டு வந்தால், அதைத் தீர்க்க விசாரித்துக் கொள்ளுங்கள்; (இல்லையேல்) அறியாமையினால் (குற்ற மற்ற) ஒரு சமூகத்தாருக்கு நீங்கள் தீங்கு செய்து விடலாம்; பின்னர் நீங்கள் செய்தவை பற்றி நீங்களே கைசேதப் படுபவர்களாக (கவலைப்படுபவர்களாக) ஆவீர்கள்.