Your request is Chapter 49:6-10 in Sinhala Quran Translation
49 : 7
තවද අල්ලාහ්ගේ රසූල්වරයා නුඹලා අතරෙහි සිටින බව මැනවින් දැනගනු. බොහෝ කටයුතුවලදී ඔහු නුඹලාට එකඟ වන්නේ නම් නුඹලාට නියත වශයෙන්ම කරදර සිදුවෙයි. නමුත් අල්ලාහ් නුඹලා තුල විශ්වාසය සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් ඇති කර එය නුඹලාගේ සිත්හි සිත්කළු කළේය. තවද අවිශ්වාසයද අකීකරුකමද වැරදි කිරීමද නුඹලාට පිළිකුල් කළේය. ඔවුහුය යහමග යන්නෝ.
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ
"And know that among you is Allah´s Messenger; should he obey you in many a matter, you would surely fall into distress, but Allah has endeared the faith to you and has made it seemly in your hearts, and He has made hateful to you unbelief and transgression and disobedience; these it is that are the followers of a right way."
அறிந்துகொள்ளுங்கள்; நிச்சயமாக உங்களிடையே அல்லாஹ்வின் தூதர் இருக்கிறார்; அநேக காரியங்களில் அவர் உங்களுக்கு வழிப்பட்டால், திடமாக நீங்கள் தாம் கஷ்டத்திற்குள்ளாவீர்கள், எனினும் அல்லாஹ் ஈமானை (நம்பிக்கையை) உங்களுக்குப் பிரியமுடையதாக்கி உங்கள் இதயங்களிலும் அதனை அழகாக்கியும் வைத்தான் - அன்றியும் குஃப்ரையும் (நிராகரிப்பையும்) பாவத்தையும், மாறுபாடு செய்வதையும் உங்களுக்கு வெறுப்பாகவும் ஆக்கினான்; இத்தகையவர்கள் தாம் நேர்வழியில் நடப்பவர்கள்.
49 : 8
එය අල්ලාහ්ගෙන් වූ අනුග්‍රහයකි. තවද වරප්‍රසාදයකි. අල්ලාහ් සර්වඥය. සර්ව ප්‍රාඥය.
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
"By grace from Allah and as a favor; and Allah is Knowing, Wise."
(இது) அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள அனுக்கிரமும், அருள்கொடையினாலுமேயாகும், மேலும் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்; ஞானம் மிக்கோன்.
49 : 9
විශ්වාසිකයින් අතුරින් දෙපක්ෂයක් එකිනෙකා සමග සටන් කෙරෙත් නම් ඔවුන් දෙගොල්ලන් අතර සමගිය ඇති කරනු. දෙපක්‍ෂයෙන් එක් පක්ෂයක් සීමාව ඉක්මවා යන්නේ නම්, අල්ලාහ්ගේ අණට කීකරු වනතුරු සීමාව ඉක්මවා ඇති පක්ෂයට විරුද්ධව සටන් කරනු. ඉන්පසුව එය ආපසු පැමිණෙයි නම් ඔවුන් දෙගොල්ලන් අතර සමගිය ඇති කරනු. තවද යුක්තිය ඉටු කරනු. නියතවශයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන අය අල්ලාහ් ප්‍රිය කරයි.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
"And if two parties of the believers quarrel, make peace between them; but if one of them acts wrongfully towards the other, fight that which acts wrongfully until it returns to Allah´s command; then if it returns, make peace between them with justice and act equitably; surely Allah loves those who act equitably."
முஃமின்களில் இருசாரார் தங்களுக்குள் சண்டை செய்து கொண்டால், அவ்விருசாராருக்கிடையில் சமாதானம் உண்டாக்குங்கள். பின்னர் அவர்களில் ஒரு சாரார் மற்றவர் மீது அக்கிரமம் செய்தால், அக்கிரமம் செய்வோர் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையின் பால் திரும்பும் வரையில், (அவர்களுடன்) போர் செய்யுங்கள்; அவ்வாறு, அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் பால்) திரும்பி விட்டால் நியாயமாக அவ்விரு சாராரிடையே சமாதானம் உண்டாக்குங்கள். (இதில்) நீங்கள் நீதியுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதியாளர்களை நேசிக்கிறான்.
49 : 10
මුහ්මින්වරු එකිනෙකාට සහෝදරයෝ වෙති. එනිසා නුඹලාගේ සහෝදරයින් අතර සම්භන්ධතාවය තහවුරු කරනු. නුඹලාට දයාලුභාවය ලැබෙනු පිණිස අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
"The believers are but brethren, therefore make peace between your brethren and be careful of (your duty to) Allah that mercy may be had on you."
நிச்சயமாக முஃமின்கள் (யாவரும்) சகோரர்களே ஆகவே, உங்கள் இரு சகோதரர்களுக்கிடையில் நீங்கள் சமாதானம் உண்டாக்குங்கள்; இன்னும் உங்கள் மீது கிருபை செய்யப்படும் பொருட்டு, நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சங்கள்.