Your request is Chapter 49:7-11 in Sinhala Quran Translation
49 : 8
එය අල්ලාහ්ගෙන් වූ අනුග්‍රහයකි. තවද වරප්‍රසාදයකි. අල්ලාහ් සර්වඥය. සර්ව ප්‍රාඥය.
فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
"By grace from Allah and as a favor; and Allah is Knowing, Wise."
(இது) அல்லாஹ்விடமிருந்துள்ள அனுக்கிரமும், அருள்கொடையினாலுமேயாகும், மேலும் அல்லாஹ் நன்கறிந்தவன்; ஞானம் மிக்கோன்.
49 : 9
විශ්වාසිකයින් අතුරින් දෙපක්ෂයක් එකිනෙකා සමග සටන් කෙරෙත් නම් ඔවුන් දෙගොල්ලන් අතර සමගිය ඇති කරනු. දෙපක්‍ෂයෙන් එක් පක්ෂයක් සීමාව ඉක්මවා යන්නේ නම්, අල්ලාහ්ගේ අණට කීකරු වනතුරු සීමාව ඉක්මවා ඇති පක්ෂයට විරුද්ධව සටන් කරනු. ඉන්පසුව එය ආපසු පැමිණෙයි නම් ඔවුන් දෙගොල්ලන් අතර සමගිය ඇති කරනු. තවද යුක්තිය ඉටු කරනු. නියතවශයෙන් යුක්තිය ඉටු කරන අය අල්ලාහ් ප්‍රිය කරයි.
وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
"And if two parties of the believers quarrel, make peace between them; but if one of them acts wrongfully towards the other, fight that which acts wrongfully until it returns to Allah´s command; then if it returns, make peace between them with justice and act equitably; surely Allah loves those who act equitably."
முஃமின்களில் இருசாரார் தங்களுக்குள் சண்டை செய்து கொண்டால், அவ்விருசாராருக்கிடையில் சமாதானம் உண்டாக்குங்கள். பின்னர் அவர்களில் ஒரு சாரார் மற்றவர் மீது அக்கிரமம் செய்தால், அக்கிரமம் செய்வோர் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையின் பால் திரும்பும் வரையில், (அவர்களுடன்) போர் செய்யுங்கள்; அவ்வாறு, அவர்கள் (அல்லாஹ்வின் பால்) திரும்பி விட்டால் நியாயமாக அவ்விரு சாராரிடையே சமாதானம் உண்டாக்குங்கள். (இதில்) நீங்கள் நீதியுடன் நடந்து கொள்ளுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் நீதியாளர்களை நேசிக்கிறான்.
49 : 10
මුහ්මින්වරු එකිනෙකාට සහෝදරයෝ වෙති. එනිසා නුඹලාගේ සහෝදරයින් අතර සම්භන්ධතාවය තහවුරු කරනු. නුඹලාට දයාලුභාවය ලැබෙනු පිණිස අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වනු.
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
"The believers are but brethren, therefore make peace between your brethren and be careful of (your duty to) Allah that mercy may be had on you."
நிச்சயமாக முஃமின்கள் (யாவரும்) சகோரர்களே ஆகவே, உங்கள் இரு சகோதரர்களுக்கிடையில் நீங்கள் சமாதானம் உண்டாக்குங்கள்; இன்னும் உங்கள் மீது கிருபை செய்யப்படும் பொருட்டு, நீங்கள் அல்லாஹ்வை அஞ்சங்கள்.
49 : 11
විශ්වාසවන්තයිනි, (පුරුෂයින්ගෙන්) පිරිසක් තවත් පිරිසකට සමච්චල් නොකළ යුතුයි. ඔවුන්ට වඩා මොවුන් හොඳ විය හැකිය. තවද ස්ත්‍රීන්(ගෙන් පිරිසක්) තවත් ස්ත්‍රීන්(පිරිසක)ට සමච්චල් නොකළ යුතුය. ඔවුනට වඩා මොවුන් හොඳ විය හැකිය. නුඹලා අතර එකිනෙකාට ඇනුම්පද නොකිව යුතුය. තවද එකිනෙකාට විකට නම් වලින් ආමන්ත්‍රණය නොකළ යුතුය. විශ්වාසයෙහි පිහිටීමෙන් පසුව නරක නමකින් ඇමතීම ඉතා නපුරුය. මෙයින් වැලකි නොසිටින්නේ කවරෙක්ද ඔවුහු අපරාධ කාරයෝය.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
"O you who believe! let not (one) people laugh at (another) people perchance they may be better than they, nor let women (laugh) at (other) women, perchance they may be better than they; and do not find fault with your own people nor call one another by nicknames; evil is a bad name after faith, and whoever does not turn, these it is that are the unjust."
முஃமின்களே! ஒரு சமூகத்தார் பிறியதொரு சமூகத்தாரைப் பரிகாசம் செய்ய வேண்டாம். ஏனெனில் (பரிகசிக்கப்படுவோர்), அவர்களைவிட மேலானவர்களாக இருக்கலாம்; (அவ்வாறே) எந்தப் பெண்களும், மற்றெந்தப் பெண்களையும் (பரிகாசம் செய்ய வேண்டாம்) - ஏனெனில் இவர்கள் அவர்களை விட மேலானவர்களாக இருக்கலாம்; இன்னும், உங்களில் ஒருவருக்கொருவர் பழித்துக் கொள்ளாதீர்கள், இன்னும் (உங்களில்) ஒருவரையொருவர் (தீய) பட்டப்பெயர்களால் அழைக்காதீர்கள்; ஈமான் கொண்டபின் (அவ்வாறு தீய) பட்டப் பெயர் சூட்டுவது மிகக் கெட்டதாகும்; எவர்கள் (இவற்றிலிருந்து) மீளவில்லையோ, அத்தகையவர்கள் அநியாயக்காரர்கள் ஆவார்கள்.